Īstais evaņģēlijs

Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas. - Tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu.” (Galatiešiem 3:8-9)

Apustulis Pāvils rakstījis, ka Ābrahāmam ne tikai sludināts evaņģēlijs, bet, ka Dievs  bija tas, kas to sludināja, tāpēc tam jābūt īstajam evaņģēlijam. Kad tas notika? Pāvils atsaucas uz 1. Mozus 12:3, tādējādi norādot, ka viņam prātā ir derība, ko Dievs slēdza ar Ābrahāmu, kad aicināja viņu īpašai misijai.

„Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis."” (1. Mozus 12:1-3)

(„Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.” (1. Mozus 15:6))

Pamatā Dieva derībai ar Ābrahāmu ir Dieva apsolījumi viņam. Dievs teica Ābrahāmam četras reizes: „Es darīšu.”

Dieva apsolījumi Ābrahāmam ir pārsteidzoši, jo tie ir pilnībā vienpusēji. Visu apsola Dievs; Ābrahāms nesola neko. Tas ir pilnīgi pretēji tam, kā cilvēki parasti cenšas veidot attiecības ar Dievu. Mēs parasti apsolām, ka kalposim Viņam, ja vien Viņš no savas puses arī kaut ko izdarīs mūsu labā. Tas ved pie burta kalpības un formālisma; tas ir kaut kas pilnīgi pretējs Bībeles evaņģēlijam.

Dievs neprasīja Ābrahāmam kaut ko apsolīt, bet vienīgi ticībā pieņemt Viņa solīto. Protams, tas nebija viegls uzdevums, jo Ābrahāmam bija jāmācās pilnīgi uzticēties Dievam, nevis sev (skat. 2. Mozus 22). Tāpēc Ābrahāma aicināšana ilustrē evaņģēlija būtību, kas ir glābšana ticībā.

Daži maldīgi uzskata, ka Bībele māca divus glābšanas ceļus. Viņi apgalvo, ka Vecās Derības laikā glābšana bija balstīta uz baušļu turēšanu. Tā kā tas nenostrādāja pietiekami labi, Dievs atcēla bauslību un padarīja iespējamu glābšanu ticībā. Taču šis uzskats ir bezgalīgi tālu no patiesības. Kā Pāvils rakstīja Galatiešiem 1:7; ir tikai viens evaņģēlijs.

Mēs nereti dzirdam izteicienu „lētā žēlastība”. Tomēr šādas frāzes lietošana ir nepamatota. Žēlastība nav lēta, tā ir pilnīgi bezmaksas (vismaz mums, cilvēkiem). Bet mēs to izpostām, ja domājam, ka mēs varam tai kaut ko pievienot ar saviem darbiem, vai ja mēs domājam, ka varam to lietot kā attaisnojumu grēkam.