SASTAPŠANĀS AR JĒZU

(Lūkas 19:1-10)

(Mācītāja Alfrēda Jākobsona svētrunas konspekts)

Ievads

Cik labi, ka es Tevi sastapu!” Kas to saka un kādos gadījumos to saka?

Pazīstamam…, vajadzībā…, dziļā pateicībā…!

Mums šodien ir sastapšanās un tā ir vienreizēja, sevišķa. Kāpēc?

Dzīvē ir plānotas un neplānotas sastapšanās, gaidītas un negaidītas. Katra no tām kaut ko atnes un arī atstāj.

Mums ir viens mērķis – sastapt, piedzīvot to, kas atnes labas pārmaiņas mūsos un mūsu dzīvē! Tas ir iespējams, ja…

I Notikums Jērikā.

Lūk. 19:1-4, 5-10

1. Jēzum ir sevišķs mērķis – meklēt un svētu darīt to, kas ir pazudis. Lūk.19:10

Vai arī šodien? Jā!

2. Muitniekam- Caķejam arī ir noteikts mērķis- redzēt, kāds ir Jēzus. Kāpēc tāda interese? Tāpēc, ka Jēzus ir ļoti saistoša persona savas attieksmes dēļ pret jebkuru cilvēku. Viņš dziļā mīlestībā saprot un pieņem ikvienu, lai dotu cerību, mieru un patiesu drošību pilnvērtīgai ticības dzīvei. Jāņa 10:10-2,11.

Cik ir to, kuri šodien grib sastapt Jēzu un iegūt Viņu sev kā labāko Draugu?

3. Ko darīja Caķejs, lai ieraudzītu Jēzu? Viņš steidzās, skrēja citiem pa priekšu, uzrāpās vīģes kokā. Viņu neietekmēja citu ironiskie, zobgalīgie vārdi un skati.

Caķejs parādīja mērķtiecību, pielika zināmas pūles un pacietīgi gaidīja Jēzu.

4. Jēzus nekad nepaiet garām tam, kurš Viņu meklē ieraudzīt un iepazīt, kurš pacietīgi gaida.

Ar cilvēkiem bieži tā nav. Cik daudzi Tev ir pagājuši garām, kad Tu tik ļoti gaidīji? Bet vai Tu arī neesi pagājis garām kādam, kurš bija lielā vajadzībā?

Arī man tā ir bijis, par ko es nožēloju.

Rakstura un dzīves pārmaiņa notiek tikai tad, kad atzīstam un nožēlojam savu kļūdu Dieva un cilvēka priekšā, kuram bija pāri nodarīts, vai arī piedodam tam, kurš mūs bija sāpinājis. Kol.3:12-14. Tad tā ir vislielākā uzvara un visvērtīgākais piedzīvojums, pateicoties Dieva žēlastībai!

5. Jēzus personīgi uzrunāja Caķeju, aicināja kāpt zemē un dot Viņam mājvietu.

Jau tas vien pārsniedza Caķeja gaidīto. Viņš tapa sevišķi iepriecināts – Jēzus grib ienākt manā mājas vietā! Tas ir liels pārsteigums! Kāpēc gan lai negodātu Jēzu? Efez.3:20-21.

6. Caķejs steigšus ar prieku nokāpa un uzņēma Jēzu savā namā.

II. Pazudušais ir izglābts. Lūk. 19:5-10

1. Ne visiem tas sagādāja prieku, ka Caķejs uzņēma Jēzu un Jēzus iegāja pie viņa.

2. Tas ir pārsteidzoši, ka Jēzus mīl grēciniekus, ka Viņš ieiet pie viņiem, lai dāvinātu Sevi un savas svētības. Vai tas nav kaut kas brīnišķīgs?

3. Jēzus uzmanība un iejūtība, Viņa pozitīvā attieksme pret grēcīgo cilvēku tik ļoti aizkustināja, iespaidoja Caķeju. Viņš ir izlēmis un pieņēmis izšķirošu lēmumu- sākt jaunu dzīvi, t.i., būt patiesam un godīgam Dieva un cilvēku priekšā.

4. Tā ir Dieva mīlestība (Rom.2:4), kas liek Caķejam sacīt:

-pusi no savas es gribu dot nabagiem;

-tiem, kuriem esmu novīlis un izspiedis, es gribu četrkārtīgi atdot;

5. Mīlestība un negodīgums, viltība vai mantas kāre nekad nav savienojamas lietas. Kompromiss šajās lietās ir visklajākā liekulība!

6. Caķejs apliecina, ka viņā ir iesākusies liela pārmaiņa no grēka tumsas un iekāru varas patiesības gaismā un patiesā mīlestības brīvībā.

7. Jēzus savukārt izsaka iedrošinošus vārdus: Lūk.19:9-10, kas Caķejam ir ļoti dārgi un iepriecinoši:

- viņš bija pazudis, bet nu ir glābts viņš un viss viņa nams;

- viņš ir Ābrahāma dēls, Dieva bērns, visu Dieva apsolījumu mantinieks! Ko gan augstāku un vērtīgāku vēl var vēlēties? Gal.3:29

8. Tas viss notika tāpēc, ka Caķejs tik ļoti ilgojās Jēzu redzēt, Viņu vairāk iepazīt, Viņu uzņemt. Jāņa1:12

Noslēgums

Vai šodien arī līdzīgs piedzīvojums var notikt? Jā, patiesi!

Tas, kurš sevi atzīst par grēcinieku un izvēlas iepazīt Jēzu, lai sāktu jaunu dzīvi, par kuras centru kļūst Jēzus.

Kur ir tā vieta, no kuras var redzēt Jēzu?

Ja esam tur, kur Jēzus iet - uz Viņa ceļa, tad Viņš nepaies garām.

Ja Jēzus mūs uzrunā no Dieva Vārda, tad paklausīsim tūlīt un uzņemsim Viņu ticībā un mīlestībā. Atkl.3:19-21

Mēs saņemsim ne vien lielus apsolījumus, prieku un spēku jaunai dzīvei, bet bagātas svētības, kas turpināsies nebeidzamajā Dieva valstībā!

Pieņemsim šodien un ik dienas Jēzu par savu Kungu un Glābēju!